Nobuyoshi Tamura (8e dan Shihan)


Chargement de la carte ....

Date/heure
11 juillet 2010

Lieu
Lesneven Aikido
12 rue de Kerjean
29260 Lesvenen
France

Catégorie

Tarif
150€; 60€ (Iaido)


IAÏDO(6h30-8)Tiki Shewan; AÏKIDO(9h-12h)Tamura;(16h30-17h30)Yamada & Fukakusa;(17h30-18h30)Suga Toshiro; Rens.0298254658 ou 0660422451